Права громадян при розгляді заяви чи скарги

Громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, посадових осіб, має право:

            - особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;

            - знайомитись з матеріалами перевірки;

            - подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу;

            - бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;

            - користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це повноваження у встановленому порядку;

            - одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;

            - висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги;

            - вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень (стаття 18 Закону України "Про звернення громадян").

            Для вирішення пропозицій, заяв і скарг громадян Законом України "Про звернення громадян" встановлені такі терміни: не більше одного місяця - такі, що не потребують додаткового вивчення і перевірок; в інших випадках - невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання державним, громадським органом, підприємством, установою, організацією, які зобов'язані вирішити питання по суті; у випадках, коли для вирішення заяви або скарги необхідно провести спеціальну перевірку, витребувати додаткові матеріали або вжити інших заходів, строки вирішення заяви або скарги можуть бути в порядку винятку продовжені керівником або заступником керівника відповідного органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.

            На обгрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого Законом України "Про звернення громадян". Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

            Органи державної влади і органи місцевого самоврядування, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, підприємства, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані забезпечити:

            кваліфікований, неупереджений, об'єктивний і своєчасний розгляд звернень громадян;

            у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до відповідної інформації при розгляді заяви чи скарги скласти про це мотивовану постанову;

            на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;

            скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;

            забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку з заявою чи скаргою рішень;

            письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення;

            вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в результаті ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення, а також на прохання громадянина не пізніше як у місячний термін довести прийняте рішення до відома органу місцевого самоврядування, трудового колективу чи об'єднання громадян за місцем проживання громадянина;

            у разі визнання заяви чи скарги необгрунтованою, роз'яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;

            не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам;

            особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв та скарг громадян, вживати заходів для усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи;

щорічну підготовку та опублікування аналітичних доповідей відповідних органів про стан роботи зі зверненнями громадян, систематичне оприлюднення через засоби масової інформації відомостей про роботу зі зверненнями та вирішення порушених у них питань;

            розроблення та реалізацію додаткових заходів, спрямованих на підвищення рівня правової освіти населення, роз'яснення конституційних прав і свобод людини і громадянина та засобів їх захисту, повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також розширення мережі юридичних консультацій на громадських засадах для надання безоплатної правової допомоги, насамперед сільським жителям та громадянам, які потребують соціального захисту та підтримки.

            Не на всі звернення поширюється дія Закону України "Про звернення громадян". Так, відповідно до статті 12 його дія не поширюється на порядок розгляду звернень (заяв і скарг) громадян, встановлений кримінальним процесуальним законодавством (заява про злочин, про відшкодування шкоди, завданої злочином та ін.), цивільно-процесуальним законодавством (земельні спори, майнові спори, спори про захист честі, гідності, ділової репутації і т. ін.), трудовим законодавством (скарги про незаконне притягнення до дисциплінарної відповідальності, заяви про поновлення на роботі і т. п.), законодавством про захист економічної конкуренції, законами України " Про судоустрій і статус суддів" та "Про доступ до судових рішень”, Кодексом адміністративного судочинства України, Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції”. Дія закону не поширюється також на звернення військовослужбовців, працівників органів внутрішніх справ і державної безпеки, а також осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України з питань, які стосуються їх службової діяльності (ч.2 ст. 1). Не підлягають також розгляду скарги на рішення загальних зборів членів колективних сільськогосподарських підприємств, акціонерних товариств, юридичних осіб, створених на основі колективної власності, а також на рішення вищих державних органів, оскільки для тих звернень передбачено розгляд в судовому порядку (ч. 3 ст.16).

 

 

 Провідний спеціаліст Ковельського

 міськрайонного управління юстиції                                         Тетяна Степанюк

 

 

 

Copyright © Ковельська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»